Περιγραφή πτυχιούχου – Δυνατότητες για απασχόληση

Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του ΑΤΕΙ-Θ παρέχει τις απαιτούμενες γνώσεις που απαιτεί το σύγχρονο περιβάλλον για την εξεύρεση και διασφάλιση θέσεων εργασίας από τους αποφοίτους και για τη συνέχιση των σπουδών τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους, οι πτυχιούχοι αποκτούν τις απαραίτητες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες ώστε να μπορούν να απασχολούνται, μεταξύ άλλων, ως: •Λογιστές
•Κοστολόγοι
•Φοροτεχνικοί
•Ελεγκτές
•Οικονομικοί Διευθυντές
•Σύμβουλοι Διοικήσεως
•Σύμβουλοι Επενδύσεων και Χρηματοδοτήσεων
•Χρηματοοικονομικοί Αναλυτές
•Σύμβουλοι Μηχανοργάνωσης
Ειδικότερα, οι πτυχιούχοι έχουν τη δυνατότητα να δραστηριοποιούνται ως ελεύθεροι επαγγελματίες ή στελέχη οικονομικών μονάδων και οργανισμών του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα σε δραστηριότητες όπως: •Λογιστική και διοικητική οργάνωση επιχειρήσεων και οργανισμών
•Κατάρτιση κάθε είδους χρηματοοικονομικών και φορολογικών αναφορών
•Διενέργεια οικονομοτεχνικών μελετών και διαχείριση έργου
•Εφαρμογή εξειδικευμένων συστημάτων κοστολόγησης βιομηχανικών και επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών
•Εφαρμογή της νομοθεσίας που αφορά λογιστικά, φορολογικά, εμπορικά και εργατικά θέματα
•Διενέργεια ελεγκτικών διαδικασιών και εφαρμογή συστημάτων εσωτερικού ελέγχου και εταιρικής διακυβέρνησης
•Αποτίμηση και αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των οικονομικών μονάδων και του οικονομικού περιβάλλοντος, εγχώριου και διεθνούς, στο οποίο δραστηριοποιούνται
•Λήψη αποφάσεων διοικήσεως, επενδύσεων, χρηματοδοτήσεων και αξιοποίησης των επιχειρησιακών πόρων
•Χρηματοοικονομικές αναλύσεις και αναλύσεις κινδύνου
•Αξιολόγηση, επιλογή, εγκατάσταση, λειτουργία και χρήση λογιστικών πληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογών


Τίτλος σπουδών – Επαγγελματικά δικαιώματα

Στους απόφοιτους του Τμήματος απονέμεται Πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης με τίτλο «Πτυχιούχος Λογιστής και Χρηματοοικονομικής ΤΕ (Τεχνολογικής Εκπαίδευσης)». Το Τμήμα παρέχει επίσης στους πτυχιούχους του το Παράρτημα Διπλώματος (Diploma Supplement) τόσο στην Ελληνική όσο και στην Αγγλική γλώσσα, το οποίο περιλαμβάνει περιγραφή της φύσης, του επιπέδου, του υπόβαθρου, του περιεχομένου και του καθεστώτος των σπουδών και άλλα στοιχεία, τα οποία είναι επαρκή για την ακαδημαϊκή και επαγγελματική αναγνώριση του τίτλου σπουδών από εγχώριους και διεθνείς φορείς και πανεπιστήμια του εξωτερικού. Ο Νόμος 3470/2006 (ΦΕΚ 132 Α/28.6.06) καθορίζει τις προϋποθέσεις χορήγησης άδειας Λογιστή-Φοροτεχνικού σε πτυχιούχους του Τμήματος Λογιστικής των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. Οι πτυχιούχοι του τμήματος εγγράφονται άμεσα στο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΟΕΕ), το οποίο τους χορηγεί άδεια άσκησης Λογιστή Γ’ τάξης. Μετά από τετραετή άσκηση του επαγγέλματος και παρακολούθηση σχετικών επιμορφωτικών σεμιναρίων, τα οποία διοργανώνονται ετησίως από το ΟΕΕ, έχουν τη δυνατότητα να λάβουν άδεια Λογιστή Β΄ και στη συνέχεια Α’ τάξης. Για τους κατόχους αναγνωρισμένου συναφούς μεταπτυχιακού τίτλου, ο απαιτούμενος χρόνος άσκησης του επαγγέλματος για την απόκτηση άδειας ανώτερης τάξης μειώνεται για χρόνο ίσο προς τη διάρκεια σπουδών του μεταπτυχιακού τίτλου. Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.oe-e.gr