Γενικές πληροφορίες για το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ανήκει στη Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΔΟ) του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης (ΑΤΕΙ-Θ). Στο Τμήμα φοιτούν 1730 φοιτητές/τριες και απασχολούνται δέκα τακτικά μέλη Εκπαιδευτικού Προσωπικού, ένα μέλος Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού, 2 μέλη Διοικητικού Προσωπικού και έκτακτο εκπαιδευτικό προσωπικό. Το Τμήμα διαθέτει 8 αίθουσες διδασκαλίας, αμφιθέατρο και 6 εργαστήρια Η/Υ με σύγχρονο εξοπλισμό και πρόσβαση στο διαδίκτυο.
Οι φοιτητές/τριες του Τμήματος έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες του ΑΤΕΙ-Θ, όπως της κεντρικής Βιβλιοθήκης, του Γραφείου Σίτισης, του Ιατρείου, του Κέντρου Διαχείρισης Δικτύου, από το οποίο λαμβάνουν το λογαριασμό e-mail, του Γραφείου Διασύνδεσης, το οποίο ασχολείται με την επαγγελματική αποκατάσταση των πτυχιούχων, του Γραφείου Socrates/Erasmus, το οποίο ασχολείται με την κινητικότητα φοιτητών και διδακτικού προσωπικού σε Ευρωπαϊκές χώρες και του Ιερού Ναού των Τριών Ιεραρχών.

Αναλυτική περιγραφή της οργάνωσης των σπουδών και της λειτουργίας του τμήματος, θα βρείτε στον οδηγό σπουδών


Διοίκηση

Το Τμήμα διοικείται από τον Πρόεδρο και τη Συνέλευση του Τμήματος, στην οποία συμμετέχουν όλα τα μέλη εκπαιδευτικού προσωπικού και Ε.Τ.Ε.Π. και εκπρόσωποι φοιτητών. Η διοικητική υποστήριξη παρέχεται από τη Γραμματεία του Τμήματος (E-mail: gramacc@acc.teithe.gr). Η Γραμματεία δέχεται τους φοιτητές/τριες καθημερινώς κατά τις ώρες 10:00-12:00.


Γνωστικό αντικείμενο και αποστολή του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του ΑΤΕΙ-Θ έχει ως αποστολή την ανάπτυξη και τη μετάδοση όλων των απαραίτητων επιστημονικών θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων στα γνωστικά αντικείμενα της Χρηματοοικονομικής και Διοικητικής Λογιστικής, Κοστολόγησης, Φορολογικού Προγραμματισμού και Φοροτεχνικών, Ελεγκτικής, Χρηματοοικονομικής Διοίκησης, Οικονομικών, Νομικών, Διοίκησης Επιχειρήσεων και Πληροφορικής Τεχνολογίας. Στα πλαίσια αυτά το Τμήμα στοχεύει στη:
•Διεξαγωγή επιστημονικής πρωτογενούς και εφαρμοσμένης τεχνολογικής έρευνας
•Ανάπτυξη συνεργασιών με άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα του εσωτερικού και εξωτερικού
•Ανάπτυξη συνεργασιών με οικονομικές μονάδες και παραγωγικούς φορείς
•Διασφάλιση και βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης στους φοιτητές/τριες του μέσω της συνεχούς ενασχόλησης και διεξαγωγής έρευνας των μελών του εκπαιδευτικού προσωπικού στα γνωστικά τους αντικείμενα, διενέργειας σεμιναρίων-διαλέξεων, δημιουργίας σύγχρονων εργαστηρίων, χρησιμοποίησης νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία και αναμόρφωσης του Προγράμματος Σπουδών ανά τακτά χρονικά διαστήματα