Ψηφιακές Υπηρεσίες προς Φοιτητές

Οι φοιτητές του τμήματος κατά την εγγραφή τους αποκτούν αυτομάτως ένα λογαριασμό για πρόσβαση στα διάφορα πληροφοριακά συστήματα που υποστηρίζουν τις σπουδές. Τα συστήματα αυτά είναι: UNIPORTAL, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο, Εύδοξος-Συγγράματα, Απόκτηση Ακαδημαϊκής Ταυτότητας, Βιβλιοθήκη και VPN, Moodle.

Τα διακριτικά του λογαριασμού (όνομα χρήστη-κωδικός χρήστη) κοινοποιούνται εγγράφως στο φοιτητή/τρια κατά την εγγραφή τους και χρησιμοποιούνται ακριβώς τα ίδια για την πρόσβαση σε όλα τα συστήματα. Ο "κωδικός χρήστη" αναφέρεται συχνά και ως "συνθηματικό".

Ειδικά για το Moodle ο λογαριασμός του φοιτητή δεν δημιουργείται αυτόματα, αλλά πρέπει να τον δημιουργήσει ο ίδιος ο φοιτητής, με όνομα και κωδικό χρήστη ίδια με αυτά με αυτά του UNIPORTAL. Ακολούθως εισέρχεται στο σύστημα πάντα με όνομα χρήστη και κωδικό χρήστη ίδια με αυτά του UNIPORTAL.

Τα πληροφοριακά συστήματα υποστηρίζονται από το Κέντρο Διαχείρισης Δικτύου στο οποίο μπορούν να απευθείνονται οι φοιτητές για οποιοδήποτε πρόβλημα που αφορά τη πρόσβαση σε αυτά.


UNIPORTAL

https://uniportal.ihu.gr/
Το UNIPORTAL χρησιμοποιείται για την πληροφόρηση των φοιτητών σχετικά με τη βαθμολογία τους και για την ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων των μαθημάτων στην αρχή κάθε εξαμήνου. Η πρόσβαση γίνεται με το όνομα και κωδικό χρήστη που κοινοποιείται στους φοιτητές κατά την εγγραφή τους (Για τους πρωτοετείς φοιτητές η ηλεκτρονική δήλωση των μαθημάτων συμπληρώνεται αυτόματα από τη γραμματεία κατά την εγγραφή τους και δεν μπορεί να τροποποιηθεί).


Moodle (Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων)

https://exams-sod.the.ihu.gr/
Η πλατφόρμα "Moodle" είναι ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων. Σε αυτό το σύστημα δεν δημιουργείται αυτόματα λογαριασμός. Τον λογαριασμό τον δημιουργούν οι φοιτητές, με όνομα και κωδικό χρήστη ίδια με αυτά του UNIPORTAL. Ακολούθως εισέρχεσθε στο σύστημα πάντα με όνομα χρήστη και κωδικό χρήστη ίδια με αυτά του UNIPORTAL
Δείτε επίσης επιπλέον βοήθεια στη διεύθυνση https://docs.moodle.org/37/en/Main_page.


Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

https://webmail.teithe.gr/login.php
Όλοι οι φοιτητές έχουν λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της μορφής accxxxyy@accis.ihu.gr
Όπου "accxxxyy" είναι το όνομα χρήστη. Η πρόσβαση γίνεται με όνομα χρήστη και κωδικό χρήστη ίδια με αυτά του συστήματος UNIPORTAL. Περισσότερα για τον ιδρυματικό λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα βρείτε εδώ


Εύδοξος-Συγγράμματα

http://eudoxus.gr/
Το σύστημα "Εύδοξος" είναι υπηρεσία για την άμεση και ολοκληρωμένη παροχή των Συγγραμμάτων των φοιτητών των Πανεπιστημίων της επικράτειας.
Η πρόσβαση γίνεται με όνομα χρήστη και κωδικό χρήστη ίδια με αυτά του συστήματος UNIPORTAL.


Υπηρεσία Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας

http://academicid.minedu.gov.gr/
Οι προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί φοιτητές όλων των Πανεπιστημίων της χώρας μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους για έκδοση νέας ακαδημαϊκής ταυτότητας. Η πρόσβαση γίνεται με όνομα χρήστη και κωδικό χρήστη ίδια με αυτά του UNIPORTAL.
Η ακαδημαϊκή ταυτότητα χρησιμοποιείται και ως δελτίο φοιτητικού εισιτηρίου (πάσο).
(Η φωτογραφία που θα ανεβάσετε για την ακαδημαϊκή ταυτότητα, πρέπει να είναι ευπρεπής και ευκρινής ώστε να αποφύγετε την απόρριψη της και την καθυστέρηση για την έγκριση μίας νέας)


Βιβλιοθήκη και η υπηρεσία VPN

https://www.ihu.gr/vivliothiki-kentro-pliroforisis/
 Αποστολή της Βιβλιοθήκης μέσω της ανάπτυξης της συλλογής και των παρεχόμενων υπηρεσιών της, είναι η εξυπηρέτηση των αναγκών όλης της ακαδημαϊκής κοινότητας για πληροφόρηση.
 Εκτός από τα έντυπα συγγράμματα οι φοιτητές μπορούν να αναζητήσουν βιβλιογραφία και σε διαδικτυακές βάσεις δεδομένων. Όταν αυτή η αναζήτηση γίνεται από οικιακά ή άλλα δίκτυα Η/Υ εκτός της Αλεξάνδρειας Πανεπιστημιούπολης, τότε είναι απαραίτητη η χρήση της υπηρεσίας VPN. Για την εγκατάσταση της εφαρμογής VPN στο Η/Υ σας, κατεβάστε τις οδηγίες εγκατάστασης Μετά την αρχική εγκατάσταση και κάθε φορά που θα θέλετε να αναζητείσετε βιβλιογραφία σε διαδικτυακές βάσεις δεδομένων, εκτελείτε την εφαρμογή VPN, πάντοτε ως διαχειριστής (δεξί κλικ - "Εκτέλεση ως Διαχειριστής"). Όπου ζητείται όνομα και κωδικός χρήστη, δίνετε τα ίδια με αυτά του UNIPORTAL. Όταν επιτευχθεί η σύνδεση μέσω vpn, o Η/Υ σας φαίνεται ως μέρος του δικτύου της Αλεξάνδρειας Πανεπιστημιούπολης και καθιστά εφικτή την πρόσβαση στις συμβεβλημένες βάσεις βιβλιογραφικών δεδομένων.