Ακαδημαϊκό Προσωπικό

Τακτικά μέλη ΔΕΠ του τμήματος Λογιστικής και Πληροφοριακών Συστημάτων


Καθηγητές


Αναπληρωτές Καθηγητές 

Επίκουροι Καθηγητές

Λέκτορες