Ακαδημαϊκό Προσωπικό

Τακτικά μέλη ΔΕΠ του τμήματος Λογιστικής και Πληροφοριακών Συστημάτων


Καθηγητές

Αναπληρωτές Καθηγητές 

Επίκουροι Καθηγητές


Λέκτορες