Ακαδημαϊκό Προσωπικό

Τακτικά μέλη Ε.Π. του τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής


Καθηγητές


 

Αναπληρωτές Καθηγητές 

Επίκουροι Καθηγητές

-

Καθηγητές Εφαρμογών

 

Ακαδημαϊκό Προσωπικό

Τακτικά μέλη Ε.Π. άλλων τμημάτων του Α.Τ.Ε.Ι.-Θ.