Μεταπτυχιακές Σπουδές

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών σπουδών
«Χρηματοοικονομική Διοίκηση, Λογιστική και Πληροφοριακά Συστήματα»

Tο Τμήμα προσφέρει τη δυνατότητα μεταπτυχιακών σπουδών μέσω του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Χρηματοοικονομική Διοίκηση, Λογιστική και Πληροφοριακά Συστήματα». Αντικείμενό του είναι η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων μεταπτυχιακού επιπέδου στα επιστημονικά πεδία της Χρηματοοικονομικής Διοίκησης και Λογιστικής, δίνοντας παράλληλα έμφαση στα Πληροφοριακά Συστήματα που υποστηρίζουν τις λειτουργίες αυτές. Το πρόγραμμα αποσκοπεί στη δημιουργία ειδικευμένων επιστημόνων, εφοδιασμένων με θεωρητικές, αλλά και πρακτικές γνώσεις και δεξιότητες, ικανές να καλύψουν με επάρκεια τις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες των επιχειρήσεων και οργανισμών στο πεδίο της Λογιστικής, καθώς και της διαχείρισης των Πληροφοριακών Συστημάτων και της εφαρμογής προωθημένων μεθοδολογιών Πληροφορικής.

Οι απόφοιτοι του Μεταπτυχιακού Προγράμματός μας μπορούν να εργασθούν ως οικονομικοί αναλυτές, υπεύθυνοι εσωτερικού ελέγχου επιχειρήσεων και οργανισμών, σύμβουλοι επιχειρήσεων, αξιολογητές επενδύσεων, χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι, υπεύθυνοι κοστολόγησης, σύμβουλοι κατάρτισης επενδυτικών σχεδίων, σύμβουλοι επιχειρησιακών συστημάτων ή/και στα πλαίσια κάθε άλλης δραστηριότητας που έχει σχέση με το λογιστικό και διοικητικό έλεγχο επιχειρήσεων. Επιπλέον, δύνανται να συνεχίσουν τις σπουδές τους για απόκτηση διδακτορικού διπλώματος είτε στο οικείο Τμήμα, είτε σε άλλο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της χώρας ή του εξωτερικού.

Από την έναρξη λειτουργίας του (ΠΜΣ) έως και σήμερα έχουν αποφοιτήσει με επιτυχία εκατοντάδες επιστήμονες, και πλέον είναι ένα πρόγραμμα αναγνωρίσιμο τόσο στην ακαδημαϊκή κοινότητα όσον και στην εγχώρια αγορά εργασίας.

Link για την ιστοσελίδα του ΠΜΣ http://acf.teithe.gr/index.php

ΝΕΟ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Πλήρωση 84 Θέσεων Μεταπτυχιακών Φοιτητών για το Ακαδημαϊκό Έτος 2023-2024 για το ΠΜΣ