Πτυχιακή Εργασία

Η Πτυχιακή Εργασία είναι προαιρετική και μπορεί να πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια του Η΄ εξαμήνου υποκαθιστώντας ένα (1) μάθημα επιλογής του συγκεκριμένου εξαμήνου. Η πτυχιακή εργασία εκπονείται υπό την επίβλεψη ενός διδάσκοντος του Τμήματος και αποτελεί μία ερευνητική προσέγγιση (θεωρητική ή εμπειρική μελέτη) σε ένα θέμα σχετικό με τα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος. Οι διδάσκοντες του Τμήματος αναρτούν στην ιστοσελίδα του Τμήματος το ευρύτερο γνωστικό αντικείμενο ή τα θέματα των πτυχιακών εργασιών, τα οποία επιθυμούν να επιβλέψουν. Οι φοιτητές επιλέγουν το θέμα της πτυχιακής τους εργασίας σε συνεργασία με τον επόπτη καθηγητή. Για την εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας δίνεται έμφαση στην εξοικείωση με την έρευνα της βιβλιογραφίας, τη συλλογή, καταγραφή και ανάλυση των δεδομένων, καθώς επίσης και την παρουσίαση των ευρημάτων.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την εκπόνηση πτυχιακής εργασίας είναι οι φοιτητές να έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς το μάθημα ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ του Δ΄ εξαμήνου. Η βαθμολογία της πτυχιακής εργασίας προκύπτει από εισήγηση τριμελούς επιτροπής διδασκόντων, που ορίζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος, μέλος της οποίας είναι και ο επιβλέπων καθηγητής, κατόπιν δημόσιας παρουσίασης της πτυχιακής εργασίας ενώπιων της επιτροπής.

Κανονισμός Πτυχιακών Εργασιών